Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed. Study Buddy B.V. respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar Study Buddy B.V. heeft soms uw persoonlijke gegevens nodig. In deze verklaring leest u hoe wij uw gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Study Buddy B.V., gevestigd aan Vlotlaan 507 2681 TW Monster, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Veilige gegevensoverdracht:

Study Buddy B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].

Study Buddy B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– SSL: Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het groene hangslotje in de adresbalk.

– DKIM, SPF en DMARC: Zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Gegevensregistratie en persoonsgegevens die wij verwerken:

Study Buddy B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Artikel 1 – Bestelling

Voor uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, adresgegevens, betaalgegevens en soms uw telefoonnummer nodig . Wij zullen uw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van uw bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. Bij de afwikkeling van uw bestelling verstrekken wij aan E-fulfilment noodzakelijke persoonlijke gegevens.

Artikel 2 – Overige persoonsgegevens

Om de gebruikerservaring van onze website en dienstverlening te optimaliseren kunnen we persoonsgegevens die via het contactformulier zijn ingevuld bewaren. Ook gegevens zoals activiteit op onze website en gebruikte internetbrowser kunnen we indien nodig raadplegen.

Artikel 3 – Login

Op uw account slaan we de volgende informatie op: Gebruikersnaam, wachtwoord en adresgegevens. Zo hoeft u deze gegevens niet opnieuw in te voeren. We bewaren ook – voor het gebruiksgemak van uw eigen account – de gegevens van eerdere bestellingen.

Artikel 4 – Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 5 – Social Media

Als u social media functies gebruikt op onze site, is het mogelijk dat de leverancier van social media ons (volgens zijn beleid) informatie stuurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw naam, profielafbeelding, geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die u ter beschikking heeft gesteld. Wilt u dit niet? Verander dan de privacy-instellingen op uw social media-account. Als u aangeeft een artikel leuk te vinden, verschijnt dat artikel op uw social media-account als u bent ingelogd. Invoegtoepassingen als de knop “Vind ik leuk” en “Commentaar” van Facebook, zijn te herkennen aan een logo van Facebook. Deze invoegtoepassingen zijn stukjes Facebook op onze site. Als u op een webpagina terechtkomt die deze invoegtoepassingen gebruikt, stuurt uw browser bepaalde informatie naar Facebook. Wij hebben – net als andere sites die deze invoegtoepassingen gebruiken – geen zeggenschap over deze gegevensuitwisseling.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

  1. Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
  2. Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
  3. Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is. We verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

Artikel 6 – Dienstverlening, betaling & levering

Om onze dienstverlening af te stemmen op uw voorkeuren en leveringen uit te kunnen voeren, verwerken we uw persoonsgegevens administratief. Deze gegevens worden versleuteld bewaard en verstuurd tussen de verschillende platformen. Study Buddy B.V. analyseert tevens jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Artikel 7 – Reclamedoeleinden

Study Buddy B.V. gebruikt uw gegevens voor reclamedoeleinden. Dit betekent dat wij u informatie sturen over producten uit ons aanbod. Wij maken hierbij gebruik van e-mailreclame, voor zover u ons hiertoe uitdrukkelijk heeft gemachtigd of als wij dit noodzakelijk achten in het kader van het commercieel belang.

Artikel 8 – Nieuwsbrief

Study Buddy B.V. biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijft u op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van uw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het double opt-insysteem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Artikel 9 – Marktonderzoek

Het kan voorkomen dat we u vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek. Study Buddy B.V. zal dan uw gegevens gebruiken voor het marktonderzoek. Wij gebruiken deze statistische gegevens anoniem voor Study-Buddy.eu. U kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Uw antwoorden geven wij niet aan derde partijen en worden nooit openbaar. Daarnaast worden de antwoorden niet aan uw e-mailadres gekoppeld. U hoeft uw e-mailadres alleen in te voeren als u aan een winactie deelneemt die verbonden is aan het marktonderzoek.

Artikel 10 – Prijsvraag

Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij uw Facebook-account naam. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Study Buddy B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Study Buddy B.V.) tussenzit.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Study Buddy B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Study Buddy B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Artikel 11 – Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekst bestand dat via de server van een site naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in uw apparaat. Uw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent. We onderscheiden in beginsel funtionele, analytische en tracking cookies.

Artikel 12 – Welke cookies worden door Study Buddy B.V. gebruikt?

Study Buddy B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Study Buddy B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Artikel 13 – Cookies verwijderen of uitschakelen

Cookies kunt u altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. U ontvangt dan geen cookies meer tijdens het winkelen op onze site. Uitleg over de aanpassing van cookie-instellingen vindt u onder Help in de meeste browsers. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze site minder goed. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Study Buddy B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Study Buddy B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 14 – Inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen. U kunt uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen. U kunt ook uw profielinformatie veranderen in uw persoonlijke account van onze website.

Artikel 15 – Wijzigingen in deze privacyverklaring

Study Buddy B.V. kan dit privacy statement aanpassen. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen. Bij vragen of opmerkingen over ons privacy statement kunt u contact met ons opnemen via één van de volgende kanalen:

Correspondentieadres: Study Buddy B.V., Vlotlaan 507, 2681 TW, Monster, Nederland
Email: [email protected]

Artikel 16 – Herroeping en bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor onze producten en diensten. U kunt via [email protected] bezwaar maken tegen de verdere toezending van de nieuwsbrief of tegen overige e-mailreclame. Een schriftelijke mededeling (bijvoorbeeld via e-mail, per fax of per brief) is hiervoor voldoende. De mogelijkheid van herroeping geldt voor de toestemming van uitdrukkelijke gegevensverstrekking.